Japan Open 1981


General 1981-10-19 - 1981-10-25
Grand Prix Circuit
Clay
6
Tokyo
Japan

Source ATP


Info Prize money $175,000
Kato, Matusnaga, Kanai, Webb, Yashita, Yamamoto and Shiraishi were qualifiers.Media


Winner Balazs Taroczy


Players
Joel M. Bailey
Lloyd Bourne
Nial Brash
Ricardo Cano
Martin (Marty) Davis
James Edmund (Jim) Delaney
David Dowlen
Ivan Du Pasquier
Chris M. Dunk
Patrick (Pat) Dupre
Mike Estep
Weller B. Evans
Wojtek Fibak
Takanobu Fujii
Tsuyoshi Fukui
Drew Gitlin
Timothy Ernest (Tim) Gullikson
Heinz Peter Gunthardt
Yoshiya Hamano
Ken-Ichi Hirai
Toshio Iwazawa
Taisen Kanai
Sachio Kato
Ramesh Krishnan
Jun Kuki
Tetsu Kuramitsu
Haruhiko Matsunaga
Scott McCain
Sashi Menon
Kiyoshi Miyanami
Terry Moor
Christopher J. (Buster) Mottram
Yukihiko Murata
Akinori Naguro
Yoshito Nakamura
Shinichi Nishino
Shigeyuki Nishio
Takehiko Nishiwaki
Mel Purcell
Peter Rennert
Shinichi Sakamoto
Hachiro Shibata
Shozo Shiraishi
Hitoshi Shirato
William (Bill) Shivar
Beejong Sisson
Larry Stefanki
Eiji Takeuchi
Nobuya Tamura
Kiyoshi (Kiyo) Tanabe
Balazs Taroczy
Eliot Teltscher
Toyokazu Tomogane
Kunio Tsukamoto
Etsuo Uchiyama
Naomi Uemura
Robert van't Hof
Noriyuki Washida
Bobby Webb
Bob Weise
Eric Wilborts
Van Alan Winitsky
Takeo Yamamoto
Toru Yonezawa


Rounds
Round 1
Eliot Teltscher*
Yoshito Nakamura
6-0 6-1
Tsuyoshi Fukui*
Tetsu Kuramitsu
6-2 6-2
Chris M. Dunk*
Toshio Iwazawa
6-3 6-1
Christopher J. (Buster) Mottram*
Sachio Kato
7-5 6-0
Larry Stefanki*
Nobuya Tamura
6-1 6-1
Taisen Kanai*
Haruhiko Matsunaga
5-7 6-4 6-1
Bob Weise*
Takehiko Nishiwaki
6-4 6-0
Terry Moor*
Yoshiya Hamano
6-1 6-2
Mel Purcell*
William (Bill) Shivar
6-2 6-3
Hachiro Shibata*
Yukihiko Murata
4-6 6-1 6-3
Bobby Webb*
Shinichi Nishino
7-5 6-2
Tim Gullikson*
Naomi Uemura
6-2 6-2
Jim Delaney*
Lloyd Bourne
7-5 7-5
Kunio Tsukamoto*
Noriyuki Washida
6-4 6-3
Van Alan Winitsky*
Mike Estep
6-7 6-4 6-0
David Dowlen*
Peter Rennert
7-6 4-6 6-1
Heinz Gunthardt*
Weller B. Evans
6-2 7-5
Shinichi Sakamoto*
Toyokazu Tomogane
7-5 6-1
Hitoshi Shirato*
Kiyoshi (Kiyo) Tanabe
7-5 6-1
Patrick (Pat) Dupre*
Akinori Naguro
6-1 6-3
Martin (Marty) Davis*
Sashi Menon
5-7 6-3 7-6
Ivan Du Pasquier*
Takanobu Fujii
6-0 6-1
Eiji Takeuchi*
Etsuo Uchiyama
6-2 2-6 6-4
Wojtek Fibak*
Takeo Yamamoto
6-3 6-3
Ricardo Cano*
Kiyoshi Miyanami
6-3 7-5
Joel M. Bailey*
Ken-Ichi Hirai
6-4 6-2
Robert van't Hof*
Eric Wilborts
6-2 6-1
Scott McCain*
Nial Brash
6-0 6-3
Jun Kuki*
Ramesh Krishnan
6-2 7-6
Shigeyuki Nishio*
Toru Yonezawa
6-3 6-1
Drew Gitlin*
Beejong Sisson
6-1 3-6 7-5
Balazs Taroczy*
Shozo Shiraishi
6-0 6-1

Round 2
Eliot Teltscher*
Tsuyoshi Fukui
6-1 6-2
Christopher J. (Buster) Mottram*
Chris M. Dunk
6-2 6-0
Larry Stefanki*
Taisen Kanai
6-0 6-3
Terry Moor*
Bob Weise
6-3 6-4
Mel Purcell*
Hachiro Shibata
6-2 6-2
Tim Gullikson*
Bobby Webb
6-1 6-2
Jim Delaney*
Kunio Tsukamoto
6-3 5-7 6-4
Van Alan Winitsky*
David Dowlen
6-0 6-1
Patrick (Pat) Dupre*
Hitoshi Shirato
6-1 6-2
Heinz Gunthardt*
Shinichi Sakamoto
6-4 2-6 6-1
Martin (Marty) Davis*
Ivan Du Pasquier
7-6 6-1
Wojtek Fibak*
Eiji Takeuchi
6-2 7-5
Ricardo Cano*
Joel M. Bailey
5-7 6-3 6-2
Robert van't Hof*
Scott McCain
6-2 1-6 6-3
Jun Kuki*
Shigeyuki Nishio
6-3 6-4
Balazs Taroczy*
Drew Gitlin
6-4 6-2

Round 3
Eliot Teltscher*
Christopher J. (Buster) Mottram
5-7 7-5 6-3
Terry Moor*
Larry Stefanki
7-5 6-4
Mel Purcell*
Tim Gullikson
6-3 6-7 6-3
Van Alan Winitsky*
Jim Delaney
6-7 6-4 6-4
Patrick (Pat) Dupre*
Heinz Gunthardt
7-5 6-2
Wojtek Fibak*
Martin (Marty) Davis
3-6 6-4 6-0
Ricardo Cano*
Robert van't Hof
6-3 6-1
Balazs Taroczy*
Jun Kuki
6-1 6-2

Quarterfinals
Eliot Teltscher*
Terry Moor
6-1 6-4
Van Alan Winitsky*
Mel Purcell
7-6 7-5
Patrick (Pat) Dupre*
Wojtek Fibak
7-6 6-4
Balazs Taroczy*
Ricardo Cano
6-3 6-1

Semifinals
Eliot Teltscher*
Van Alan Winitsky
6-4 6-4
Balazs Taroczy*
Patrick (Pat) Dupre
6-3 4-6 6-2

Final
Balazs Taroczy*
Eliot Teltscher
6-3 1-6 7-6


Tournament
Round 1
Balazs Taroczy*
Shozo Shiraishi
Drew Gitlin*
Beejong Sisson
Jun Kuki*
Ramesh Krishnan
Shigeyuki Nishio*
Toru Yonezawa
Ricardo Cano*
Kiyoshi Miyanami
Joel M. Bailey*
Ken-Ichi Hirai
Robert van't Hof*
Eric Wilborts
Scott McCain*
Nial Brash
Patrick (Pat) Dupre*
Akinori Naguro
Hitoshi Shirato*
Kiyoshi (Kiyo) Tanabe
Heinz Gunthardt*
Weller B. Evans
Shinichi Sakamoto*
Toyokazu Tomogane
Wojtek Fibak*
Takeo Yamamoto
Eiji Takeuchi*
Etsuo Uchiyama
Martin (Marty) Davis*
Sashi Menon
Ivan Du Pasquier*
Takanobu Fujii
Eliot Teltscher*
Yoshito Nakamura
Tsuyoshi Fukui*
Tetsu Kuramitsu
Christopher J. (Buster) Mottram*
Sachio Kato
Chris M. Dunk*
Toshio Iwazawa
Terry Moor*
Yoshiya Hamano
Bob Weise*
Takehiko Nishiwaki
Larry Stefanki*
Nobuya Tamura
Taisen Kanai*
Haruhiko Matsunaga
Van Alan Winitsky*
Mike Estep
David Dowlen*
Peter Rennert
Jim Delaney*
Lloyd Bourne
Kunio Tsukamoto*
Noriyuki Washida
Mel Purcell*
William (Bill) Shivar
Hachiro Shibata*
Yukihiko Murata
Tim Gullikson*
Naomi Uemura
Bobby Webb*
Shinichi Nishino
Round 2
Balazs Taroczy*
Drew Gitlin
Jun Kuki*
Shigeyuki Nishio
Ricardo Cano*
Joel M. Bailey
Robert van't Hof*
Scott McCain
Patrick (Pat) Dupre*
Hitoshi Shirato
Heinz Gunthardt*
Shinichi Sakamoto
Wojtek Fibak*
Eiji Takeuchi
Martin (Marty) Davis*
Ivan Du Pasquier
Eliot Teltscher*
Tsuyoshi Fukui
Christopher J. (Buster) Mottram*
Chris M. Dunk
Terry Moor*
Bob Weise
Larry Stefanki*
Taisen Kanai
Van Alan Winitsky*
David Dowlen
Jim Delaney*
Kunio Tsukamoto
Mel Purcell*
Hachiro Shibata
Tim Gullikson*
Bobby Webb
Round 3
Balazs Taroczy*
Jun Kuki
Ricardo Cano*
Robert van't Hof
Patrick (Pat) Dupre*
Heinz Gunthardt
Wojtek Fibak*
Martin (Marty) Davis
Eliot Teltscher*
Christopher J. (Buster) Mottram
Terry Moor*
Larry Stefanki
Van Alan Winitsky*
Jim Delaney
Mel Purcell*
Tim Gullikson
Quarterfinals
Balazs Taroczy*
Ricardo Cano
Patrick (Pat) Dupre*
Wojtek Fibak
Eliot Teltscher*
Terry Moor
Van Alan Winitsky*
Mel Purcell
Semifinals
Balazs Taroczy*
Patrick (Pat) Dupre
Eliot Teltscher*
Van Alan Winitsky
Final
Balazs Taroczy*
Eliot Teltscher