Moscow International 1975


General 0000-00-00 - 1975-08-23
Open

4
Moscow
USSR

Source World TennisMedia


Winner Konstantin Pavlovich Pugaev


Players
Ramiz Akhmerov
Vadim Borisov
Czeslaw Dobrowolski
Henryk Drzymalski
Teimuraz Irakleivich Kakuliya
A. Katsnelson
Alexander Kolyaskin
Vladimir Viktorovich Korotkov
Ervin Lange
Sergei Likhachev
Alexander Irakleivich Metreveli
Konstantin Pavlovich Pugaev
Péter Szoke (Szőke)
Anatoli Filippowitsch Volkov


Rounds
Round 3
Alex Metreveli*
Ervin Lange
6-3 6-4
Vladimir Korotkov*
Sergei Likhachev
7-6 1-6 6-3
Vadim Borisov*
Henryk Drzymalski
6-0 3-6 7-6
Konstantin Pugaev*
Ramiz Akhmerov
3-6 6-2 6-3
Teimuraz Kakuliya*
A. Katsnelson
7-5 5-7 6-1
Czeslaw Dobrowolski*
Anatoli Volkov
6-3 2-6 7-5

Quarterfinals
Alex Metreveli*
Vladimir Korotkov
scores not given
Vadim Borisov*
Alexander Kolyaskin
6-0 1-6 6-4
Konstantin Pugaev*
Teimuraz Kakuliya
5-7 6-4 6-4
Péter Szoke (Szőke)*
Czeslaw Dobrowolski
scores not given

Semifinals
Vadim Borisov*
Alex Metreveli
6-3 6-4 4-6 3-6 7-5
Konstantin Pugaev*
Péter Szoke (Szőke)
7-5 6-2 7-6

Final
Konstantin Pugaev*
Vadim Borisov
7-6 6-7 6-3 7-6


Tournament
Round 3
Konstantin Pugaev*
Ramiz Akhmerov
Teimuraz Kakuliya*
A. Katsnelson
Czeslaw Dobrowolski*
Anatoli Volkov
Vadim Borisov*
Henryk Drzymalski
Alex Metreveli*
Ervin Lange
Vladimir Korotkov*
Sergei Likhachev
Quarterfinals
Konstantin Pugaev*
Teimuraz Kakuliya
Péter Szoke (Szőke)*
Czeslaw Dobrowolski
Vadim Borisov*
Alexander Kolyaskin
Alex Metreveli*
Vladimir Korotkov
Semifinals
Konstantin Pugaev*
Péter Szoke (Szőke)
Vadim Borisov*
Alex Metreveli
Final
Konstantin Pugaev*
Vadim Borisov