Grunewald 1976


General 1976-08-08 - 1976-08-15
Amateur
Unknown
5
Berlin / Grunewald TC
Germany

Source Deutsche Tennis Zeitung


Info 13th Tournament of the National Grand Prix Series – Category B – Prize Money: DM 20.000Media


Winner Harald Elschenbroich


Players
Peter Arend
Mario Brenner
Peter Campbell
Peter Dinckels
Ralph Dippner
Harald Elschenbroich
Karl Fichtel
Ralph Geiger
Mr. Hament
Volker Hauffe
Axel Hilb
Willi Hufnagel
Manfred Hüttmann
Erhard Jung
Hartmut Kirchhubel (Kirchhübel)
Alex Kurucz
Herbert Loerke
Harald Neuner
Bernd Osterhorn
Reinhard Pieper
Rolf Pinner
Hans Joachim Ploetz (Plötz)
Helmut Quack
Hans Dieter Raack
Peter Ristau
Thomas Sarach
Bernd Sauerbier
Detlef Schröder
Detlev Stuck
Wolfgang Stuck
Mr. Weisel
Peter Ysner


Rounds
Round 1
Harald Elschenbroich*
Hans Dieter Raack
6-2 6-3
Ralph Dippner*
Manfred Hüttmann
6-4 4-6 6-0
Detlev Stuck*
Ralph Geiger
6-1 6-4
Bernd Osterhorn*
Mario Brenner
6-3 6-2
Harald Neuner*
Reinhard Pieper
6-2 2-6 6-2
Bernd Sauerbier*
Mr. Hament
6-3 1-6 6-3
Peter Dinckels*
Helmut Quack
6-2 6-2
Peter Ysner*
Alex Kurucz
6-2 6-2
Peter Campbell*
Thomas Sarach
6-2 7-6
Herbert Loerke*
Wolfgang Stuck
6-1 6-3
Peter Ristau*
Willi Hufnagel
6-4 6-4
Karl Fichtel*
Axel Hilb
6-0 6-1
Rolf Pinner*
Erhard Jung
6-1 6-2
Hartmut Kirchhubel*
Volker Hauffe
7-5 6-2
Mr. Weisel*
Peter Arend
4-6 6-2 6-0
Hans Joachim Plotz*
Detlef Schröder
6-4 6-2

Round 2
Harald Elschenbroich*
Ralph Dippner
6-0 6-0
Bernd Osterhorn*
Detlev Stuck
1-6 6-1 6-2
Harald Neuner*
Bernd Sauerbier
6-3 6-4
Peter Dinckels*
Peter Ysner
6-1 7-6
Herbert Loerke*
Peter Campbell
7-5 4-6 7-5
Karl Fichtel*
Peter Ristau
6-2 6-1
Hartmut Kirchhubel*
Rolf Pinner
6-3 6-4
Hans Joachim Plotz*
Mr. Weisel
6-2 6-1

Quarterfinals
Harald Elschenbroich*
Bernd Osterhorn
6-0 6-0
Peter Dinckels*
Harald Neuner
6-7 7-5 6-0
Karl Fichtel*
Herbert Loerke
6-1 6-2
Hans Joachim Plotz*
Hartmut Kirchhubel
6-7 7-6 7-5

Semifinals
Harald Elschenbroich*
Peter Dinckels
7-5 6-4
Karl Fichtel*
Hans Joachim Plotz
w.o.

Final
Harald Elschenbroich*
Karl Fichtel
7-5 6-2 7-5


Tournament
Round 1
Harald Elschenbroich*
Hans Dieter Raack
Ralph Dippner*
Manfred Hüttmann
Bernd Osterhorn*
Mario Brenner
Detlev Stuck*
Ralph Geiger
Peter Dinckels*
Helmut Quack
Peter Ysner*
Alex Kurucz
Harald Neuner*
Reinhard Pieper
Bernd Sauerbier*
Mr. Hament
Karl Fichtel*
Axel Hilb
Peter Ristau*
Willi Hufnagel
Herbert Loerke*
Wolfgang Stuck
Peter Campbell*
Thomas Sarach
Hans Joachim Plotz*
Detlef Schröder
Mr. Weisel*
Peter Arend
Hartmut Kirchhubel*
Volker Hauffe
Rolf Pinner*
Erhard Jung
Round 2
Harald Elschenbroich*
Ralph Dippner
Bernd Osterhorn*
Detlev Stuck
Peter Dinckels*
Peter Ysner
Harald Neuner*
Bernd Sauerbier
Karl Fichtel*
Peter Ristau
Herbert Loerke*
Peter Campbell
Hans Joachim Plotz*
Mr. Weisel
Hartmut Kirchhubel*
Rolf Pinner
Quarterfinals
Harald Elschenbroich*
Bernd Osterhorn
Peter Dinckels*
Harald Neuner
Karl Fichtel*
Herbert Loerke
Hans Joachim Plotz*
Hartmut Kirchhubel
Semifinals
Harald Elschenbroich*
Peter Dinckels
Karl Fichtel*
Hans Joachim Plotz
Final
Harald Elschenbroich*
Karl Fichtel